Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum
Mam prawo

Mogę bezpłatnie korzystać z zajęć organizowanych

i prowadzonych przez szkołę.

 

Mogę bezpłatnie korzystać z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego.

 

Mam prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

 

Mam prawo do prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia, zapewniającego rozwój uzdolnień i zainteresowań.

 

Mam prawo do systematycznej, jawnej i sprawiedliwej oceny.

 

Mam prawo do ochrony i poszanowania własnej godności.

 

Mam prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela
w przypadku, gdy nie radzę sobie z opanowaniem materiału programowego.

 

Mogę swobodnie wyrażać swoje myśli i przekonania.

 

Mogę bezpłatnie korzystać z poradnictwa pedagoga   i psychologa.

 

Mam prawo do swobodnego zrzeszania się
w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych legalnie działających w szkole.

 

Mam prawo do organizowania imprez klasowych
i szkolnych pod opieką wychowawcy.
 

 

Mam prawo do nauczania indywidualnego w domu, gdy zachodzi taka potrzeba.

początek

Mam obowiązek

Muszę przestrzegać zasad kultury współżycia

w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Muszę systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, nie spóźniać się na lekcje oraz przynosić wszystkie niezbędne przybory szkolne.

 

Mam obowiązek uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

 

Powinienem sumiennie wykonywać polecenia dyrektora szkoły i innych osób pracujących w szkole – nauczycieli i wychowawców oraz pracowników obsługi.

 

Moim obowiązkiem jest godnie reprezentować szkołę
 w kontaktach z pozaszkolnym środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

 

Muszę chronić życie i zdrowie własne i innych przed zagrożeniem.

 

Mam obowiązek troszczyć się o ład i porządek
w szkole
o estetykę pomieszczeń szkolnych.

 

Muszę szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas  i innych pomieszczeń.

 

 Muszę wyłączyć telefon komórkowy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

 

początek

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )